Petycje KPP w Krakowie

Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

W myśl ustawy przedmiotem petycji może być postulat zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania 
w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 l.p .

 nr sprawy  

 skan 

 data złożenia petycji  

 imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 

 wnoszącego lub podmiotu,

 w interesie którego

 petycja jest składana

 przebieg postępowania