Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://kpp-krakow.policja.gov.pl/ oraz http://bip.krakow.kpp.policja.gov.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie  z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-10-05 na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-10-06

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest podkom. Justyna Fil – Specjalista Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo – Informacyjnych KPP w Krakowie, adres e-mail: rzecznik@kpp-krakow.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 83 57 604.

W zakresie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej odpowiedzialność i kontakt jw.  

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, adres strony internetowej www.rpo.gov.pl .

 

Dostępność architektoniczna 

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Krakowie znajduje się w budynku przy ul. Władysława Łokietka 205 w Krakowie. Jest to nowoczesny budynek, w którym brak jest barier architektonicznych i organizacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Budynek przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez istnienie szerokiego podjazdu dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów. Dwuskrzydłowe drzwi wejściowe otwierają się automatycznie, na fotokomórkę. Na parterze znajduje się pokój przejęć interesantów. Obiekt posiada węzeł sanitarny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Budynek nie posiada windy.

Jednostkami terenowymi są:

- Komisariat Policji w Krzeszowicach mieszczący się przy ul. Szarych Szeregów 2. Budynek przystosowany do obsługi niepełnosprawnych bez przeszkód w postaci progów. Na dole znajduje się obszerny pokój przejęć interesantów. Obiekt posiada węzeł sanitarny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

- Komisariat Policji w Skale mieszczący się przy ul. Langiewicza 6. Budynek nie jest przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku, jak również brak jest węzła sanitarnego we wskazanym zakresie. Komisariat Policji w Skale ze względu na brak możliwości technicznych, zapewnia dostęp alternatywny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Alternatywnym rozwiązaniem jest: osoba niepełnosprawna może spotkać się z Policjantem w domu lub innym dogodnym dla niej miejscu po wcześniejszym telefonicznym wspólne ustalonym terminie wizyty: kontakt telefoniczny: 47 834 61 50 .

 - Komisariat Policji w Skawinie mieszczący się przy ul. Rynek 17. Budynek nie jest przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku (stopnie). W budynku jest węzeł sanitarny we wskazanym zakresie. Komisariat Policji w Skawinie ze względu na brak możliwości technicznych, zapewnia dostęp alternatywny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Alternatywnym rozwiązaniem jest: osoba niepełnosprawna może spotkać się z Policjantem w domu lub innym dogodnym dla niej miejscu po wcześniejszym telefonicznym wspólne ustalonym terminie wizyty: kontakt telefoniczny: 47 832 21 11 .

- Komisariat Policji w Słomnikach mieszczący się przy ul. Świętego Jana Pawła II 5. Budynek przystosowany do obsługi niepełnosprawnych poprzez istnienie szerokiego podjazdu dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów. Na dole znajduje się pokój przejęć interesantów. Obiekt posiada węzeł sanitarny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

- Komisariat Policji w Świątnikach Górnych mieszczący się przy ul. Królowej Jadwigi 12. Budynek przystosowany do obsługi niepełnosprawnych poprzez istnienie podjazdu dla wózków inwalidzkich. Obiekt posiada węzeł sanitarny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. W budynku nie ma pokoju przyjęć interesantów. Komisariat Policji w Świątnikach Górnych ze względu na częściowy brak możliwości technicznych, zapewnia dostęp alternatywny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Alternatywnym rozwiązaniem jest: osoba niepełnosprawna może spotkać się z Policjantem w domu lub innym dogodnym dla niej miejscu po wcześniejszym telefonicznym wspólne ustalonym terminie wizyty: kontakt telefoniczny: 47 832 81 50 .

- Komisariat Policji w Zabierzowie mieszczący się przy ul. Sportowej 1. Budynek nie jest przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku, jak również brak jest węzła sanitarnego we wskazanym zakresie. Komisariat Policji w Zabierzowie ze względu na brak możliwości technicznych, zapewnia dostęp alternatywny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Alternatywnym rozwiązaniem jest: osoba niepełnosprawna może spotkać się z Policjantem w domu lub innym dogodnym dla niej miejscu po wcześniejszym telefonicznym wspólne ustalonym terminie wizyty: kontakt telefoniczny: 47 832 11 00 .

- Komisariat Policji w Zielonkach mieszczący się przy ul. Łokietka 205. Budynek przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez istnienie szerokiego podjazdu dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów. Dwuskrzydłowe drzwi wejściowe otwierają się automatycznie, na fotokomórkę. Na dole znajduje się obszerny pokój przejęć interesantów. Korytarze na poszczególnych poziomach również nie zawierają żadnych barier architektonicznych. Obiekt posiada węzeł sanitarny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Budynek nie posiada windy.

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony eusługi.policja.pl .

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź:

BIP - Informacje dla osób niepełnosprawnych

 

Funkcję koordynatora ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni podinsp. Joanna Szelowska Naczelnik Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie  tel.: 47 8357620, e-mail: joanna.szelowska@kpp-krakow.policja.gov.pl. W przypadku nieobecności Pełnomocnika jego obowiązki wykonuje podkom. Justyna Fil Specjalista Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Krakowie tel.: 47 8357604, e-mail: rzecznik@kpp-krakow.policja.gov.pl.