Działania SMOG w powiecie krakowskim

Działania SMOG w powiecie krakowskim

Działania SMOG w powiecie krakowskim

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przeprowadzili działania pod kryptonimem SMOG.

W dniu 6 marca 2017 roku na terenie powiatu krakowskiego policjanci po raz kolejny prowadzili kontrole emisji spalin pojazdów.

Akcja miała na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny wskazywał na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co ma wpływ na zwiększoną emisję spalin.

Podczas działań, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, w powiecie krakowskim skontrolowali 122 pojazdy. W 9 przypadkach dokonali zatrzymania dowodów rejestracyjnych, w związku ze złym stanem technicznym pojazdów oraz ujawnili 42 wykroczenia w ruchu drogowym, które zakończyły się nałożeniem mandatów karnych na kierujących.

Dodatkowo, policjanci poddali badaniu na zawartość alkoholu 304 kierowców – na szczęście żaden z nich nie kierował pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości.  

Podczas działań mundurowi zatrzymali również 1 osobę poszukiwaną, którą doprowadzili do aresztu śledczego celem odbycia kary. Ponadto ujawnili kierującego, posiadającego zakaz prowadzenia pojazdami i również wykonali niezbędne czynności z jego udziałem - mężczyzna odpowie za popełnione przestępstwo.   


Przypominamy

Art. 66. ust. 1, pkt 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951).

§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:

1) w spalinach pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym zawartość tlenku węgla (CO), węglowodorów (CH) i współczynnik nadmiaru powietrza λ (lambda) nie przekraczały wartości podanych w tabeli „Poziomy emisji zanieczyszczeń gazowych i współczynnika nadmiaru powietrza λ”, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, z tym że:

a) dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 1996 r., wyposażonego w silnik o pojemności skokowej poniżej 700 cm3, dopuszcza się wartości określone w kolumnie 5 tabeli załącznika nr 2 do rozporządzenia;

b) dla pojazdu, dla którego w świadectwie homologacji potwierdzono wartości wyższe, stanowiące dla tego pojazdu kryterium oceny, wartości podanych w kolumnach 6, 7, 8, 9, 10 i 11 tabeli załącznika nr 2 do rozporządzenia nie stosuje się;

c) wymagania dotyczące współczynnika nadmiaru powietrza λ (lambda) stosuje się do pojazdu wyposażonego w odpowiednią sondę.

2) zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współczynnika pochłaniania światła, nie przekraczało: 2,5 m-1, a w odniesieniu do silnika z turbodoładowaniem 3,0 m-1, a w przypadku pojazdów wyprodukowanych po dniu 30 czerwca 2008 r. nie przekraczało 1,5 m-1.

Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.