Jednoosobowe stanowisko ds. BHP

Grażyna Mazur - tel. 47 83 57 605

 

           Do zadań realizowanych na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy                                  w szczególności:

1. przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy                      w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach podległych;

2. bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania            tych zagrożeń w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach podległych;

3. udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników w komórkach organizacyjnych Komendy              oraz jednostkach podległych;

4. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny                      służby i pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mające na celu zapobieganie                            wypadkom   w służbie i przy pracy w Komendzie i jednostkach podległych;

5. doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,                   w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;

7. przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;

8. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;

9. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawach z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

10. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się                                  problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.