Samodzielne Stanowisko ds. Prasowo Informacyjnych

podkom. Justyna Fil tel. 47 83-57-604, 505 656 905

 

            Do zadań realizowanych na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Prasowo-Informacyjnych                                                        należy w szczególności:

1. wykonywanie działalności prasowo-informacyjnej tj.: informowanie środków masowego przekazu o działaniach                                      podejmowanych przez Komendanta, przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy oraz jednostki                podległe, również poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych wraz z materiałami fotograficznymi,              filmowymi i dźwiękowymi oraz zamieszczanie przygotowanych materiałów na policyjnej stronie internetowej Komendy;

2. współpraca z Zespołem Prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

3. analiza materiałów dotyczących pracy Komendy zamieszczanych w prasie oraz reagowanie i zapobieganie nieuzasadnionej                  krytyce pracy policjantów Komendy, zgodnie z zasadami prawa prasowego;

4. kształtowanie i prezentowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie.