Oferta pracy

Oferta pracy

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

do spraw: kancelaryjnych

Zespół do spraw Prewencji i Wykroczeń Komisariatu Policji w Krzeszowciach

 

 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Krzeszowice

32-065 Krzeszowice, ul. Szarych Szeregów 2

 

ADRES URZĘDU:

31-263 Kraków, ul. Łokietka 205

 

WARUNKI PRACY:

Praca administracyjno-biurowa, w systemie ośmiogodzinnym (jednozmianowym).

Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

Praca w wymuszonej pozycji ciała, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, przy oświetleniu

naturalnym i sztucznym.

Stanowisko w Zespole do spraw Prewencji i Wykroczeń znajduje się na 1 piętrze.

Bariery architektoniczne - brak wind.

 

ZAKRES ZADAŃ:

Obsługiwanie systemów informatycznych IntraDok, Poczta Specjalna, SWOP, elektronicznego Rejestru Śledztw i

Dochodzeń, elektronicznego Rejestru Czynności Sprawdzających oraz elektronicznego Rejestru Spraw o Wykroczenia.

Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie i wysyłanie korespondencji do odpowiednich adresatów w celu

zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji.

Prowadzenie dziennika korespondencyjnego, książki dowodów rzeczowych oraz magazynu dowodów rzeczowych

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów jawnych i niejawnych.

Kompletowanie, wystawianie oraz przekładanie dokumentów do podpisu przełożonego.

Obsługa Portalu Usług Elektronicznych Ministerstwa Finansów w zakresie wprowadzania do systemu mandatów

karnych.

Prowadzenie rejestru urlopów i zwolnień lekarskich funkcjonariuszy.

Kompletowanie, przechowywanie i zapoznawanie funkcjonariuszy z aktualnymi przepisami, wytycznymi oraz

pismami.

Przygotowywanie dokumentacji w celu archiwizacji oraz prowadzenie składnicy akt Komisariatu.

Obsługa systemu KSIP.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Wykształcenie: średnie

Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Dobra organizacja pracy własnej.

Łatwość komunikacji.

Umiejętność pracy w zespole.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

Wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy administracyjnej

Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub

"ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z

ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub

"ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z

ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 16 marca 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

31-263 Kraków, ul. Łokietka 205

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co

najmniej 6%.

Warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List

motywacyjny, życiorys/CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualna datą oraz własnoręcznie

podpisane. O terminowości wpływu oferty do KPP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego

dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci

zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o kolejnym etapie

naboru (proszę o podanie aktualnych adresów e-mailowych). Do składania dokumentów zachęcamy osoby

niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane według

obowiązujących przepisów. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą

uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność

związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 615 76 09.

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z

niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,

• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,

• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej

nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać

w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również

cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów

międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Polski,

• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w

sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające

obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

 

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 23441 z dnia 06 marca 2018 r.

OFERTY DO 16 marca 2018

WYMIAR ETATU 1

STANOWISKA 1

STATUS nabór w toku