Zasady rejestracji broni pneumatycznej

Zasady rejestracji broni pneumatycznej

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania
i deponowania broni i amunicji określają przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji 
(tj. z dnia 15 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 955).

Definicja broni pneumatycznej określona została w art. 8 cytowanej ustawy, w myśl którego – (…) bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J.

Nabywca broni zobowiązany jest zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia na podstawie dowodu nabycia broni. Kartę rejestracyjną broni pneumatycznej wydaje właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę - Komendant Powiatowy (Miejski) Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych broń można posiadać na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Broń pneumatyczna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby, która nie ma ukończonych 18 lat;
nie przedstawi orzeczeń lekarskiego i psychologicznego wydanych przez upoważnionego lekarza
i psychologa - stwierdzających, że nie należy ona do osób: z zaburzeniami psychicznymi; wykazujących istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego; uzależnionych od alkoholu lub
od substancji psychoaktywnych; że może ona dysponować bronią oraz nie przedstawi informacji
z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu.


Dokumenty wymagane do rejestracji broni pneumatycznej:

 • podanie o rejestrację broni (z pełnymi danymi personalnymi i kontaktowymi),
 • dowód nabycia broni (faktura z podaną wartością energii kinetycznej, umowa kupna - sprzedaży z zaświadczeniem o wartości energii kinetycznej pocisku opuszczającego lufę w tej broni - dot. sprzedaży między osobami fizycznymi),
 • orzeczenie lekarskie (płatne na koszt nabywcy broni),
 • orzeczenie psychologiczne (płatne na koszt nabywcy broni),

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/928,Orzeczenia-lekarskie-i-psychologiczne.html

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/458,Rejestr-lekarzy-i-psychologow-oraz-wpis-do-rejestru.html

 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego (płatne na koszt nabywcy broni),

http://www.krakow.so.gov.pl/krajowy-rejestr-karny,m,m1,193,80

 • 2 zdjęcia o wym. 3 x 4 cm,
 • dowód osobisty (oryginał do wglądu),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 82 zł za wydanie karty rejestracyjnej na broń pneumatyczną (załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -
  tj. z dnia 7 sierpnia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546);

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/341,Oplaty-skarbowe.html

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta Krakowa lub dokonać wpłaty na rachunek odbiorcy o numerze:

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Podatków i Opłat al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

nr konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

z dopiskiem: „Opłata za wydanie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej”.

 

Broń pneumatyczna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby, która:

(art. 13, ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)

 nie ma ukończonych 18 lat,

 • nie przedstawi orzeczeń lekarskich i psychologicznych wydanych przez upoważnionych lekarzy potwierdzających, że może dysponować bronią,
 • nie przedstawi informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub mieniu.

Obowiązki posiadacza broni pneumatycznej:

 • posiadacz broni w przypadku jej utraty zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym Policję albo Żandarmerię Wojskową.

(art. 25 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji);

 • osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegająca rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest zobowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.

(art. 26 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji);

 

 • broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

(art. 32 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji);

Przepisy karne:

 

 • kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.
  Tej samej karze podlega kto m.in.: nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu, nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni, nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu, nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo środka zastępczego, narusza zakaz przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem podmiotów innych niż operatorzy świadczący usługi pocztowe, przechowuje oraz nosi broń
  i amunicję w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, przewozi broń lub amunicję środkami transportu publicznego, nie spełniając warunku prawidłowego zabezpieczenia broni i amunicji.

(art. 51 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji);

 

Wydział Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

ul. Łokietka 205, 31-263 Kraków

tel. 47 83 57 656, 47 83 57 651

e-mail: kpp@kpp-krakow.policja.gov.pl

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony