Wydział Wspomagający

Naczelnik Wydziału Wspomagającego KPP w Krakowie

kom. Adam Kwapiński 

sekretariat tel. 47 83 57 615

 

Do zadań Wydziału Wspomagającego należy w szczególności:

         1. W zakresie kadr i szkolenia:

   1) realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy oraz jednostek podległych,

   2) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta projektów decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służby (pracy) policjantów (pracowników) Komendy i Jednostek podległych,

   3) prowadzenie spraw ze stosunku służbowego (pracy) innych niż wymienione w pkt 1 lit. b, w tym prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników Komendy i jednostek podległych,

   4) prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dotyczących kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie i jednostkach podległych,

   5) wykonywanie zadań z zakresu problematyki dyscypliny służbowej,

   6) kierowanie policjantów i pracowników cywilnych w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych Komendy i jednostek podległych na szkolenia/kursy w ramach wyznaczanych limitów,

   7) organizowanie - zgodnie z decyzjami Komendanta - lokalnego doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego w Komendzie i jednostkach podległych,

   8) wydawanie dokumentów służbowych policjantom i pracownikom Komendy i jednostek podległych oraz obsługiwanie systemów informatycznych „KADRA”, „PŁATNIK”, „SWOP”, „SESPol”,

   9) prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników Komendy i jednostek podległych,

 10) sporządzanie sprawozdań okresowych i doraźnych w sprawach wchodzących w zakres działania komórki,

 11) prowadzenie dokumentacji związanej ze stażem i przygotowaniem zawodowym,

 12) realizacja zadań z zakresu medycyny pracy oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej policjantów i pracowników Komendy i jednostek podległych,

 13) realizacja zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie działania komórki;

         2.  W zakresie prezydialnym:

   1) prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej w Komendzie przy użyciu elektronicznego systemu obiegu dokumentów w aplikacji Intradok,

   2) organizowanie i obsługa odpraw służbowych, spotkań oraz uroczystości okolicznościowych z udziałem kierownictwa Komendy,

   3) obsługa kancelaryjno - biurowa Komendanta i jego Zastępców,

   4) sprawowanie nadzoru nad pracą kancelaryjno-biurową w komórkach organizacyjnych komendy i jednostkach podległych,

   5) prowadzenie zbioru przepisów służbowych jawnych oraz bieżąca ich aktualizacją, rozprowadzanie i udostępnianie tych przepisów,

   6) prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli służbowych,

   7) wdrażanie i doskonalenie w komórkach organizacyjnych komendy i Jednostkach podległych działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego i etykiety urzędniczej,

   8) kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną w Komendzie,

   9) koordynowanie i udostępnianie informacji w trybie Ustawy o dostępie do informacji Publicznej,

 10) wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o petycjach;

         3. W zakresie finansów:

   1) przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja dokumentów finansowych w oparciu o „Instrukcję obiegu dokumentów finansowo - księgowych w KWP w Krakowie i jednostkach jej podległych”,

   2) sporządzanie dokumentów finansowych, w tym między innymi: rachunków, faktur, list wypłat dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy i Jednostek podległych,

   3) planowanie i sporządzanie dokumentów finansowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Komendanta oraz ewidencja przyznanych należności,

   4) współuczestnictwo w przygotowywaniu porozumień, ich realizacji oraz rozliczeniu zgodnie z przeznaczeniem w ramach Funduszu Wsparcia Policji,

   5) pomocnicza obsługa Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej,

   6) prowadzenie gospodarki mandatowej,

   7) obsługa pieniężna wpłat i wypłat gotówkowych,

   8) prowadzenie postępowań w sprawie szkód dotyczących majątku jednostki,

   9) prowadzenie postępowań regresowych oraz dochodzenie należności orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądowymi,

 10) udział w czynnościach inwentaryzacyjnych składników majątkowych będących w użytkowaniu Komendy,

 11) prowadzenie bieżącej ewidencji dokumentów finansowych,

 12) archiwizacja dokumentów finansowych pozostających w Komendzie;

         4. W zakresie gospodarki materiałowo - technicznej:

   1) prowadzenie gospodarki materiałowo - technicznej w poszczególnych branżach otrzymanych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz realizacja doraźnych zakupów po uzyskaniu zgody z Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie,

   2) prowadzenie ewidencji pomocniczej wszystkich składników majątkowych pozostających w użytkowaniu Komendy w zakresie gospodarki materiałowo - technicznej,

   3) sporządzanie wykazów policjantów i pracowników Komendy i Jednostek podległych uprawnionych do otrzymania wyposażenia specjalnego i środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz ich dystrybucja na podstawie sporządzonych rozdzielników,

   4) bieżący nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem i użytkowaniem powierzonych składników majątkowych Komendy,

   5) dokonywanie doraźnych zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego wyposażenia,

   6) realizacja i nadzór nad zadaniami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego;

         5. W zakresie transportu:

   1) prowadzenie gospodarki transportowej dla Komendy i Jednostek podległych w zakresie określonym przepisami Komendanta Głównego Policji dla jednostki użytkującej sprzęt transportowy;

         6. W zakresie działalności mieszkaniowej, obsługi technicznej i eksploatacyjnej obiektów oraz gospodarki nieruchomościami:

   1) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach równoważników pieniężnych i pomocy finansowej wynikających z obowiązujących przepisów; naliczanie dla uprawnionych świadczeń związanych z prawem do lokalu mieszkalnego - prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

   2) uczestniczenie w przygotowaniu, zawieraniu i nadzór nad realizacją umów na dostawy i usługi specjalistyczne wymagane dla prawidłowej eksploatacji obiektów,

   3) prowadzenie książek obiektów budowlanych,

   4) prowadzenie bieżących robót konserwacyjno-naprawczych i eksploatacyjnych zapewniających pełną sprawność użytkową obiektów służbowych,

   5) udział w opracowywaniu planów inwestycyjnych i remontów obiektów oraz w ich realizacji,

   6) zabezpieczenie materiałowe dla prowadzenia bieżącej eksploatacji obiektów i prowadzenie ewidencji i dokumentacji rozliczeniowej zakupionych przez Komendę i przejętych od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie materiałów do konserwacji, narzędzi, środków czystości itp.,

   7) prowadzenie stosownych ewidencji pomocniczych oraz ewidencji wydatków,

   8) udział w przygotowaniu projektów umów najmu, dzierżawy oraz użyczenia wraz ze sporządzaniem kalkulacji stawek do umów (w zależności od zmian cen) i uaktualnianie stawek czynszu,

   9) udział w uzgadnianiu miejscowych planów ogólnych i szczegółowych zagospodarowania przestrzennego,

 10) wykonywanie zadań związanych z realizacją usług weterynaryjnych w zakresie leczenia psów służbowych oraz naliczenie  i wypłata równoważnika pieniężnego na wyżywienie psów służbowych,

 11) sporządzanie imiennych wykazów policjantów, którym przysługuje równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze, w okresie zimowym oraz imiennych wykazów pracowników cywilnych, uprawnionych do otrzymywania posiłków profilaktycznych  w okresie zimowym,

 12) prowadzenie wykazu stanowisk pracy służb eksploatacyjnych oraz osób obsługujących urządzenia energetyczne i elektryczne wraz z bieżącą weryfikacją ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,

 13) udział w sporządzaniu protokołów przekazania lub przejęcia pomieszczeń udostępnianych na terenie Komendy,

 14) przygotowywanie deklaracji podatkowych na dany rok kalendarzowy;

        7. W zakresie łączności i informatyki:

   1) wykonywanie określonych w przepisach i dokumentach czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem systemów łączności i teleinformatycznych w Komendzie i Jednostkach podległych,

   2) utrzymywanie sprawności technicznej infrastruktury, sprzętu, systemów teleinformatyki, łączności, monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamań i napadów oraz ich zasilania w Komendzie i Jednostkach podległych,

   3) prowadzenie ewidencji ilościowej oraz gospodarki sprzętowej i materiałowej w zakresie asortymentu łączności i teleinformatyki w Komendzie i Jednostkach podległych,

   4) współpraca z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy projektach inwestycyjno-budowlanych, realizacji porozumień i umów oraz planowaniu i analizie rozliczeń finansowych w zakresie objętym działaniem pionu łączności i informatyki.

Powrót na górę strony