Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. OIN: Paulina Kozera tel. 47 83 57 679

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Edyta Nowak tel. 47 83 57 635

Inspektor Ochrony Danych Osobowych zastępuje: Paulina Kozera tel. 47 83 57 679

Kancelaria Tajna: Bogusław Pęczek: tel. 47 83 57 678

 

   Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

   1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

   2) opracowywanie wykazu stanowisk policyjnych i cywilnych w Komendzie i Jednostkach podległych, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,

   3) przeprowadzanie postępowań sprawdzających (zwykłych, poszerzonych) oraz ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa i dopuszczonych do służby i pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych, a także szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla policjantów i pracowników cywilnych,

   4) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

   5) opracowywanie sprawozdań z działalności pionu ochrony Komendy,

   6) współpraca ze służbami ochrony państwa jak i innymi „służbami współdziałającymi” w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych,

   7) przeprowadzanie czynności sprawdzających dotyczących przestrzegania przepisów związanych z ochroną informacji niejawnych,

   8) uczestniczenie w procedurach wyjaśniających związanych z naruszeniem tajemnicy państwowej i służbowej,

   9) prowadzenie w Komendzie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

  10) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych Komendy i nadzorowanie jego realizacji,

  11) nadzór nad działalnością kancelarii tajnej w Komendzie, do zadań której w szczególności należy:

       a) prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych otrzymanych, wysyłanych lub wydawanych,

       b) powiadamianie adresata o otrzymaniu dokumentu niejawnego i wysyłanie go do adresata,

       c) przekazywanie lub udostępnianie, za pokwitowaniem, dokumentów niejawnych do właściwych jednostek organizacyjnych Policji, komórek organizacyjnych lub pracownikom komórki organizacyjnej oraz sprawowanie bieżącej kontroli postępowania z tymi dokumentami, a także egzekwowanie ich zwrotu,

       d) przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych powielonych,

       e) zapewnienie należytej ochrony dokumentom niejawnym znajdującym się w kancelarii,

       f) przekazywanie dokumentów niejawnych do składnicy akt/archiwum.

 

Powrót na górę strony